ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
157
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
3,003
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
29,402
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
102,491
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

1
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตำบลยางเปียง” ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตำบลยางเปียง” ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และและประชาชนบ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ช่วยกันพัฒนา รณรงค์ จัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน และ บริเวณสองข้างทาง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในพื้นที่ตำบลยางเปียง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เริ่มตั้งแต่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 13 ถึง สามแยกศาลาริมทางบ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คน

18 สิงหาคม 2566

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตำบลยางเปียง” ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตำบลยางเปียง” ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จิตอาสา และประชาชนบ้านดอย หมู่ที่ 13 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันพัฒนา รณรงค์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้าน และบริเวณถนนสองข้างทาง เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในพื้นที่ตำบลยางเปียง -ขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เริ่มตั้งแต่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 13 ถึง สามแยกศาลาริมทางบ้านดอย หมู่ที่ 13 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน

21 กรกฎาคม 2566

โครงการประชาชนตำบลยางเปียงร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้ดำเนินโครงการประชาชนตำบลยางเปียงร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม               พระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่น ตลอดจนเป็นการประสานสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยพื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหา ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณรอบสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน และถนนข้างทางเข้าบ้านห้วยปู หมู่ที่ 4 โดยมีการปลูกต้นไม้ 4 ชนิด คือ ต้นเหลืองอินเดีย 200 ต้น, ต้นลูกเนียง 200 ต้น, ต้นพญาเสือโคร่ง 50 ต้น และต้นเสี้ยวป่า 50 ต้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 500 ต้น ได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้จากหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่หาด มีผู้มามาเข้าร่วมโครงการจำนวน 130 คน

08 มิถุนายน 2566

โครงการอวยพรป่าสมานฉันทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้กำหนดดำเนินโครงการอวยพรป่าสมานฉันท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ขึ้นในวันที่  18  พฤษภาคม  ๒๕๖๖  ณ  ป่าชุมชนบ้านนาไคร้  ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของป่า  ยับยั้งการทำลายธรรมชาติและช่วยรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูสภาพป่าและรักษาแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภคของประชาชนในเขตตำบลยางเปียง  และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง

19 พฤษภาคม 2566

โครงการบวชป่าสมานฉันท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้กำหนดดำเนินโครงการบวชป่าสมานฉันท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ขึ้นในวันที่   ๔  เมษายน  ๒๕๖๖  ณ  ป่าชุมชนบ้านปิตุคี  ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของป่า  ยับยั้งการทำลายธรรมชาติและช่วยรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูสภาพป่าและรักษาแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภคของประชาชนในเขตตำบลยางเปียง  และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง

04 เมษายน 2566

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่หาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่หาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15 มีนาคม ๒๕๖6 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ บริเวณแม่น้ำบ้านขุนหาด หมู่ที่ 15 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างพลังมวลชนที่จะร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้นน้ำและลุ่มน้ำแม่หาดให้คงสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

16 มีนาคม 2566

โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลยางเปียงหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลยางเปียงหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.              ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านนาไคร้ หมู่ที่ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน หมู่บ้าน ครัวเรือน ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) และสิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่กับประชาชนตลอดไป

17 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตำบลยางเปียง” ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตำบลยางเปียง” ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จิตอาสา  และนักเรียนโรงเรียนบ้านหลวง เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลรักษาความสะอาด รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในชุมชน และการเป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยร่วมกันพัฒนาและเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง เริ่มตั้งแต่สามแยกศาลาบ้านดอย หมู่ที่ 13 ถึง สะพานคู่รักบ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน 

12 มกราคม 2566

โครงการสนับสนุนนักกีฬาและทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ  2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง  ได้ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนนักกีฬาและทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ประจำปีงบประมาณ  2566   ระหว่างวันที่  22 - 23  ธันวาคม 2565  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา           องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วม 

04 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง  ได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขึ้นระหว่างวันที่        9 - 10  ธันวาคม 2565  ณ คริสตจักรบ้านแม่แฮน้อย

04 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม  2565  ณ คริสตจักรบ้านเหล่าปลาทู  

04 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม  2565  ณ คริสตจักรบ้านสบลาน  

04 มกราคม 2566

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเปียง  กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอโวคาโดคุณภาพ ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเปียง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอโวคาโดคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเปียง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ภาคการบรรยายหัวข้อเรื่องสายพันธุ์อโวคาโดที่แนะนำปลูกเป็นการค้า, การปลูกและการดูแลรักษา, โรค – แมลงศัตรู และการป้องกันกำจัด, การเก็บเกี่ยวผลผลิต, การตัดแต่งกิ่งจัดทรงพุ่ม และภาคการปฏิบัติการสาธิตการเปลี่ยนยอดอโวคาโดพันธุ์ดี โดยนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่อำเภออมก๋อย พร้อมมอบกล้าอโวคาโดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คนๆละ 3 ต้น รวม 150 ต้น

28 ธันวาคม 2565

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ไม่ว่าเป็นการรักษาในสถานพยาบาลหรือนอกสถานพยาบาลซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์โดยให้บริการประชาชนในการรับ – ส่งผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ – เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยางเปียง และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องต่อไป

30 กันยายน 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มเติม, การกำจัดวัชพืช และการใส่ปุ๋ยบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และความหลายหลายทางพันธุกรรมพืช ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชที่สำคัญ  ณ แปลงปกปักพันธุกรรมพืช บ้านดอย(ยางใต้) หมู่ที่ 13 มีผู้มาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 115 คน โดยมีต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเติมจำนวน 200 ต้น คือ ต้นกล้ายางรัก 60 ต้น ต้นกล้ามะขามป้อม 60 ต้น ต้นกล้าไม้สัก 50 ต้น และต้นกล้าขนุน 40 ต้น 

26 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (60 รายการ)