ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
182
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
3,003
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
29,402
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
102,491
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

1
ประกาศ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
19 กันยายน 2566

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการโรคไข้เลือดออก 66,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
19 กันยายน 2566

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
18 กันยายน 2566

สำรวจข้อเท็จจริงพื้นที่เสียหาย,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

วันที่ 11 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่างออกสำรวจข้อเท็จจริงกรณีสมาชิกสภาบ้านห้วยโค้ง หมู่ที่ 5 และบ้านยางครก หมูที่ 7 ที่ร้องทุกข์ของความอนุเหคราะห์ความช่วยเหลือจากกณีเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและทำเหมืองเสียหาย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ต่อไป

12 กันยายน 2566

พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  จำนวน…..25…..เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,000 บาท ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

วันที่ 1 กันยายน 2566 นำโดยท่านชัยวัฒน์  มติมหาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร และจักรเย็บผ้า (เครื่องมืออุปกรณ์การทำมาหากิน)ให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ตามโครงการฝึกทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (GiG Worker) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,000 บาท

05 กันยายน 2566

ทำความสะอาดสะพานคู่รัก,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

ในวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับทีมงาน อบต.ยางเปียง ได้รับคำสั่งจากนายชัยวัฒน์ มติมหาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ให้ปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณสะพานคู่รัก เนื่องจากเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่สะพานและถนนทางเข้าบ้านหลวงหมู่ที่ 1 

05 กันยายน 2566

ประชุมหารือการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลยางเปียง,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1 (เชียงใหม่) ได้จัดประชุมหารือการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลยางเปียง นำโดยนายชัยวัฒน์ มติมหาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง และผู้นำชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคัดแยกและระบบกำจัดขยะมูลฝอย เน้นการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) โดยร่วมกันกำหนดแนวทาง และวิธีการจัดการที่ไม่ซับซ้อน และปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในวงกว้างให้สามารถดำเนินการแบบครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
04 กันยายน 2566

แก้ไขปัญหาด้านการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันศูกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย นายชัยวัฒน์ มติมหาชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง มอบหมายให้นายสมิทธิ์ศิษฎ์   ปู่ตอง รองนายกฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภออมก๋อย และชี้แจ้งจุดเสียงในพื้นที่ตำบลยางเปียงให้ทางคณะนุกรรมการทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

01 กันยายน 2566

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและวิธีการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสบลาน ปี2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
26 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
08 สิงหาคม 2566

แจ้ง แนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
03 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทักษะเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0 (GiG Worker),องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0 (GiG Worker) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยการส่งเสริมพัฒนาด้านความเข้มแข็งของบทบาทสตรีในตำบลยางเปียง ในระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการในครั้งนี้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 จังหวัดเชียงใหม่ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,000 บาท

24 กรกฎาคม 2566

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
20 กรกฎาคม 2566

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
20 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เขื่อมโยงข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (Highland lnformation Portal),องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
12 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (275 รายการ)