ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
147
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
3,003
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
29,402
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
102,491
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

E-service


-:- ประกาศ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
-:- สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการโรคไข้เลือดออก 66 
-:- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- สำรวจข้อเท็จจริงพื้นที่เสียหาย 
-:- พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จำนวน…..25…..เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,000 บาท  
-:- ทำความสะอาดสะพานคู่รัก 
-:- ประชุมหารือการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลยางเปียง 
-:- แก้ไขปัญหาด้านการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
-:- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและวิธีการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสบลาน ปี2566 
-:- ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตำบลยางเปียง”
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตำบลยางเปียง”
โครงการประชาชนตำบลยางเปียงร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โครงการอวยพรป่าสมานฉันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการบวชป่าสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่หาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ 
-:- ชี้แจงการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงาน โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง Off Grid หมู่ที่ 11 บ้านปิตุคี กทอ.65-07-0005 
-:-  ชี้แจงการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานโครงการะบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง Off Grid หมู่ที่ 8 บ้านโป่ง กทอ.65-07-0004 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโค้ง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโค้ง 
-:- ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามประกวดราคาโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5  
-:- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 98 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 
-:- เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโค้ง 
-:- เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยโค้ง  
-:- เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 
-:- เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโค้ง 
-:- เปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 
-:- เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 


ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำบลยางเปียงโดยสังเขป
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมงานอากาศดีที่อมก๋อย ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนที่ตำบลยางเปียง
ศูนย์ทอผ้าบ้านหลวง หมู่ที่ 1
บ้านชนเผ่าม้ง
ตลาดบ้านยางครก หมู่ที่ 7
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ประกาศผลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาค ก.) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศ อบต.ยางเปียง เรื่อง ประกาศผลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ประกาศผลและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ